Sınavda Uygulanacak Kurallar

(Sınav başlamadan önce Salon Başkanı tarafından adaylara yüksek sesle okunacaktır)
 
1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.
 
2. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, hesap makinası, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
 
3. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Sınav görevlileri adayların oturma düzenini gerekli gördüğü durumda değiştirebilir.
 
4. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki aday no, ad, soyad bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka adaya ait cevap kâğıdı kullanan adayların sınavı geçersiz sayılır.
 
5. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan adayların sınavları geçersiz sayılır.
 
6. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Yumuşak siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.
 
7. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili adayların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:
 
a) Sınav düzenini bozmak (Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak vb.)
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar, tablet, telsiz, fotoğraf makinesi vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını vb.; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,
c) Hesap makinası veya hesap makinası özelliği olan saat vb. elektronik cihazlar bulundurmak ve/veya kullanmak,
d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak suretiyle sınav salonundan dışarı çıkarmak,
f) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,
g) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
h) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
 
8. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan adaylar hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı hazırlanır. Sınavları iptal edilir.
 
9. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir adayın yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren adaylar hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, sınavları geçersiz sayılır.
 
10. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.
 
11. Sınav süresi 120 (Yüz Yirmi) dakikadır.
 
12. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
 
13. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyad, aday no, sınav salon no, sıra no bilgilerinizin eksiksiz olduğunu kontrol ederek imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
 
14. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık türünü, size verilen soru kitapçığının türüne göre mutlaka doğru bir şekilde işaretleyiniz.
 
15. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili olan alana, yuvarlağın dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
16. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan kaliteli bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, yırtmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
 
17. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
 
18. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.
 
19. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, başarılar dileriz