YERLEŞTİRME ESASLARI

YERLEŞTİRME ESASLARI

Madde 10: (1)
 1. Başvurusu kabul edilen adaylarla ilgili yerleştirme listesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yos.yyu.edu.tr web sayfasında ilan edilir.
 2. Uluslararası öğrenci adayı, en fazla 3 programa başvurabilir ve sadece bir programa yerleştirilir.
 3. Başvuru koşullarını sağlayan adayların puanları, en yüksek 100 (yüz) kabul edilmek üzere, yüzlük sisteme çevrilerek sıralanır.
 4. Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı, ilgili programın kontenjan toplamının %20’sini geçemez. Kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilir.
 5. Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda, ilk olarak Ortaöğretim Not Ortalaması yüksek olana öncelik tanınır, eşitlik durumunun devam etmesi hâlinde yaş küçüklüğü dikkate alınır. Yaş eşitliğinde ise adayın tercih sıralamasına bakılır.
 6. Üniversite Yönetim Kurulunun alacağı karar ile belirtilen eğitim öğretim yılında alınacak Uluslararası Öğrenciler için Uyruklara göre sınırlama getirilebilir.
 7. “Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar uyarınca yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkânı bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında orta öğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden orta öğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil (KKTC hariç) T.C. uyruğunda bulunanlar, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, Suriye uyruğunda bulunan adayların başvurularında tüm bölümler için %10’luk kontenjan sınırlaması uygulanır. Asıl yerleştirmede, söz konusu %10’luk kontenjan dolması hâlinde, kayıt olmayanlar veya boş kalan kontenjanlara yapılacak ek yerleştirmelerde bu sınırlama kapsamında olanlar yerleştirilemez.
 8. Bir birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime bağlı programların Uluslararası öğrenci kontenjan toplamının %20’sini geçemez. Suriye uyruklu öğrenciler için Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi kontenjanı “1” kişi ile sınırlıdır. Diğer uyruklu öğrenciler için ise yukarıda belirtildiği gibi ülke kotası uygulanır ve bu kota %20’den fazla olamaz. Kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilir.
 9. İlk yerleştirme, puan üstünlüğü dikkate alınarak Tablo 1, A ve B satırlarında belirtilen VAN YYU YÖS sınavı ile VAN YYU’nun Kabul ettiği YÖS sınav puanlarına göre gerçekleştirilir. Kontenjanların boş kalması durumunda, Tablo 1’deki, öncelik sırasına göre ek yerleştirme yapılır.
 10. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan yerleştirme işlemi sonucu boş kalan kontenjanlara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonunun belirleyeceği tarihlerde tekrar başvuru kabul edebilir.
 11. Ek yerleştirme sonunda boş kalan ya da kayıt sildirmelerle boşalan kontenjanlara, VAN YYU Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde kabul edilecek yeni başvurular dikkate alınarak ek yerleştirmeler yapılabilir.
 12. Herhangi bir yerleştirmede boş kontenjana kayıt hakkı kazanan aday sonraki yerleştirmelerin herhangi birine başvuru yapamaz.
 13. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
 14. Kabul edilen adaylara durumlarını bildiren bir mektup (Kabul Mektubu) gönderilir.  Bu mektuba kayıt tarihleri ve gerekli bilgiler eklenir.
 15. Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder.
 16. Belirtilen kontenjanların dolmaması halinde gerek görülürse, oluşturulan Uluslararası Öğrenci Alım Komisyonu tarafından öğrencilerin şahsen başvuru yapması kaydıyla, puan ve tercih üstünlüğünü dikkate alınarak öğrenci alımı yapılabilir.