Önlisans ve Lisans Programları İçin Tercih

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2019 – 2020 Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi’ nin


Başvuruların Değerlendirilmesi   
   
                                                                                                                                                                                                           
Madde 8: (1)                                                                                                                                                                                                                                                                       
a) Üniversitemizin           Uluslararası     öğrenci            kabul   edeceği            programlara     başvuran adayların, başvurularını,  ön incelemelerini,  sınav ve seçimleri ile sonuçlarının ilanını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından oluşturulacak değerlendirme komisyonu yapar.                                                         
b) Yapılacak        olan     sınav    veya     online  başvuruları neticesinde yapılacak olan           ön inceleme sonucunda   başvuru koşullarını      taşımadığı        tespit edilen     adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  Başvuru koşullarını taşıyan adayların evrakları Öğrenci Alımı Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna sunulur.          
c) Değerlendirme komisyonu      tarafından        öncelikle Van Yüzüncü Yıl  Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçe Sınavı sonucuna göre başvuru için            geçerli puanı olan öğrencilerin yerleştirmesi gerçekleştirilir.  Kontenjanların boş kalması durumunda online başvuru yapan öğrencilerin diploma puan üstünlüğüne ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senato’sunun kabul ettiği diğer Üniversitelerin YÖS sınav         sonuçlarına göre yerleştirmesi yapılır. Başvurular     sonucunda yetenek sınavı ile öğrenci        kabul   eden    programların değerlendirme   işlemlerini ilgili birim yürütür.
e) Uluslararası ve diploma puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek değerlendirmeye alınır.
 
 
Başvuru Değerlendirme Kriterleri
Sınav veya Yöntem Puan veya Şartlar Yerleştirme Katkı Çarpanı
Van     Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçe Sınavı En az 45 puan almış olmak (45/100 Puan) 1,00
Ortaöğretim Not Ortalaması Not ortalaması en az 60 puan (60/100 Puan) 0,80
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunca Kabul     Edilen Diğer Üniversitelerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) En az 55 puan almış olmak (55/100 Puan) 0,70
 
  
Yerleştirme                                                                           
Madde 9: (1)                                                             
a) Başvurusu kabul edilen adaylarla ilgili yerleştirme listesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yos.yyu.edu.tr web sayfasında ilan edilir.
b) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan yerleştirme işlemi sonucu boş kalan kontenjanlara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonunun belirleyeceği tarihlerde tekrar başvuru kabul edebilir.
c) Değerlendirmeye esas alınan Tablo 1’de belirlenen esaslara göre diploma ve başarı puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
d) Bir birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime bağlı programların Uluslararası öğrenci kontenjan toplamının yüzde 30’sini geçemez. Suriye uyruklu öğrenciler için Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi kontenjanı “1” ile sınırlıdır. Diğer uyruklu öğrenciler için ise yukarıda belirtildiği gibi ülke kotası uygulanır ve bu kota % 30’ dan fazla olamaz. Kontenjanların dolmaması halinde,  dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilir.
e) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
f) Kabul edilen adaylara durumlarını bildiren bir mektup (Kabul Mektubu) gönderilir.  Bu mektuba kayıt tarihleri ve gerekli bilgiler eklenir.                
g) Uluslararası öğrenci adayı   en fazla 3 programa başvurabilir.                   
h)  Kayıt tarihlerinde kaydını  yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder.                   
i) Belirtilen kontenjanların dolmaması halinde gerek görülürse, oluşturulan Uluslararası Öğrenci Alım Komisyonu tarafından öğrencilerin şahsen başvuru yapması kaydıyla, puan ve tercih üstünlüğünü dikkate alınarak öğrenci alımı yapılabilir.

maddeleri uyarınca tercih ve yerleştirme işlemi yapılır.